แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคกศ.บท. ปี 1 รหัส 61 มารับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำบัตร/ประวัตินักศึกษา วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Thursday, 23 August 2018 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน