แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ขาดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thursday, 28 March 2019 Featured เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ขาดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินการต่อไปนี้
1. ทำแบบทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องสอบผ่านมากว่า 80 คะแนน (ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเพิ่มกิจกรรมลงในระบบให้นักศึกษาเอง) http://bit.ly/2OvSwnk
2. ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบระหว่างวันที่ 29 มีนาคม  - 20 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
3. กรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านการทดสอบและขาดกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรม ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS)

การร่วมกิจกรรม นักศึกษาต้องสมัครและร่วมกิจกรรมดังนี้

  • เวลาในการเรียนผ่านระบบ Thai MOOC ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

นักศึกษาใช้ระบบ Thai MOOC ในการศึกษาด้วยตนเอง โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ กำหนดหัวข้อที่นักศึกษาต้องผ่านหลักสูตรต่อไปนี้ (1 หลักสูตร ต่อ 1 กิจกรรม)

การเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS) 

 นักศึกษาต้องเข้าเรียนและทำกิจกรรมตามบทเรียน เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70%

 เมื่อได้ประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ให้บันทึกไฟล์ พิมพ์หรือสำเนาประกาศนียบัตร นำส่่งตัวตัวเองที่สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป นักศึกษาต้องติดต่อกขอใบรับรองการผ่านกิจกรรมด้วยตนเอง ณ สำนักงานคอมพิวเตอร์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563