แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Friday, 11 September 2020 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ Thai MOOC ได้แบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรที่ 1 SRU005 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเวก้า | Basic Data Analysis with Weka รายวิชานี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูลผ่านเครื่องมือเวก้า
ลงทะเบียนและเรียนออนไลน์ได้ที่ https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SRU+SRU005+2020/about


หลักสูตรที่ 2 wu012 เมทาดาทาสำหรับการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล | Metadata for Organizing Digital Information รายวิชานี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเมทาดาทา (Metadata) และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล การวิเคราะห์รายการสารสนเทศเพื่อจัดทำแค็ตตาล็อกข้อมูล (Metadata Catalog)
ลงทะเบียนและเรียนออนไลน์ได้ที่ https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:WU+WU012+2020/about


หลักสูตรที่ 3 wu013 บริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล | Information Services for Digital Organization รายวิชานี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดบริการสารสนเทศและการออกแบบบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดบริการ วางกลยุทธ์ การสร้างพิมพ์เขียวให้บริการสารสนเทศ 
ลงทะเบียนและเรียนออนไลน์ได้ที่ https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:WU+WU013+2020/about


ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เรียนผ่านหลักสูตร และได้ประกาศนียบัตรของรายวิชา สามารถติดต่อขอรับรหัสกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำหลักฐานใบประกาศนียบัตรติดต่อที่สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ หรือส่งหลักฐานคลิกที่นี้ วิชาละ 1 ฐานกิจกรรม (คนละ 1 กิจกรรม สงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาที่ไม่เคยร่วมกิจกรรม Thaimooc เท่านั้น)