Teerawat Kitngam

Teerawat Kitngam


Website URL:


ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมโครงการแนะนำการใช้งานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2562  ไปแล้วนั้น

บัดนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้ประมวลผลการสอบและประกาศรายชื่อผลการสอบฯ ตามประกาศที่แนบ

  • ผู้สอบผฃผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ได้รับรหัสกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กิจกรรม ตามประกาศรายชื่อ
  • กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ต้องรับการอบรมโดยสามารถเลือกวันอบรมดังต่อไปนี้ การลงทะเบียนอบรม ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 สิงหาคม 62 หรือจนกว่าจะเต็ม  คนละ 1 รุ่นเท่านั้น

รายชื่อผลการสอบ กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [PDF File]

หมายเหตุ

สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้เพิ่มรหัสกิจกรรมในระบบให้แล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลผิดพลาด ติดต่อ สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ (ติดต่อภายในวันที่ 4 ก.ย. 62 เท่านั้น)

การลงทะเบียนอบรมสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ สงวนเฉพาะนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เท่านั้น สำหรับผู้ไม่ได้ร่วมกิจกรรมทดสอบ โปรดติดตามประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นในครั้งถัดไป

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมและรายชื่อห้องอบรม ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี www.sru.ac.th


ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) และตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งนักศึกษาชั้น ปีที่ 4/2562 ของทุกคณะมีจำนวนประมาณ 3,300 คน และได้กำหนดจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม – 9 สิงหาคม 2562 นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะทราบ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวในการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวมาพร้อมนี้ 1. ผู้เข้าสอบจะได้รับรหัสการสอบออนไลน์ User และ Password ในวันที่เข้าสอบ
2. ระดับการเริ่มต้นการทดสอบ ให้ผู้เข้าสอบเริ่มต้นที่ระดับ Lower level
3. ลักษณะข้อสอบจะมีทั้งการฟัง การอ่าน และไวยากรณ์ โดยให้เลือกคำตอบ และเติมคำ ที่ถูกต้องที่สุด
4. การสอบใช้เวลาประมาณ 60 นาที 5. จำนวนข้อสอบมีประมาณ 40 – 45 ข้อ (ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เข้าสอบ)
6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เมื่อทำข้อสอบออนไลน์เสร็จ สามารถทราบผลได้ทันที และนักศึกษาสามารถนำ User ที่ได้รับ กลับไป Print ผลสอบด้วยตนเองเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
7. ลักษณะของผลการทดสอบ มี 3 ระดับ
– 7.1 ระดับผู้ใช้ภาษาเบื้องต้น A1 – A2
– 7.2 ระดับผู้ใช้ภาษาเอกเทศ B1 – B2
– 7.3 ระดับผู้ใช้ภาษาระดับความสามารถขั้นสูง C1 – C2 *
8. นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบต้องมีอีเมล์ บัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลและนักศึกษาทุกคนต้องนำชุดหูฟัง (หูฟังมือถือ/หูฟังแบบอื่น) มาใช้ในทดสอบด้วย
9. นักศึกษาต้องมีผลคะแนนการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CEFR ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในระดับผลคะแนน A2 จึงมีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอจบการศึกษา หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว นักศึกษาสามารถติดต่อเพื่อขอทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอีกครั้งกับทางศูนย์ภาษาในครั้งต่อไป

เข้าสู่หน้า OXFORD เพื่อสอบออนไลน์

ตารางการสอบออนไลน์ปี4/2562แบ่งตามคณะ

รูปแบบการร่วมกิจกรรม: ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม: 25 มิถุนายน (เวลา 18.00 น.) – 30 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.

  • กรณีผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ได้รับรหัสกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กิจกรรม
  • กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ต้องรับการอบรม (ประกาศรายชื่อ ห้องอบรม 10 กรกฎาคม 2562) หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

สามารถทำข้อสอบได้ที่ >> แบบทดสอบ << ใช้อีเมลมหาวิทยาลัยเท่านั้น สามารถทำแบบทดสอบได้เลย ไม่ต้องเข้า Google Classroom

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ขาดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินการต่อไปนี้
1. ทำแบบทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องสอบผ่านมากว่า 80 คะแนน (ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเพิ่มกิจกรรมลงในระบบให้นักศึกษาเอง) http://bit.ly/2OvSwnk
2. ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบระหว่างวันที่ 29 มีนาคม  - 20 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
3. กรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านการทดสอบและขาดกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรม ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS)

การร่วมกิจกรรม นักศึกษาต้องสมัครและร่วมกิจกรรมดังนี้

  • เวลาในการเรียนผ่านระบบ Thai MOOC ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

นักศึกษาใช้ระบบ Thai MOOC ในการศึกษาด้วยตนเอง โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ กำหนดหัวข้อที่นักศึกษาต้องผ่านหลักสูตรต่อไปนี้ (1 หลักสูตร ต่อ 1 กิจกรรม)

การเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS) 

 นักศึกษาต้องเข้าเรียนและทำกิจกรรมตามบทเรียน เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70%

 เมื่อได้ประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ให้บันทึกไฟล์ พิมพ์หรือสำเนาประกาศนียบัตร นำส่่งตัวตัวเองที่สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป นักศึกษาต้องติดต่อกขอใบรับรองการผ่านกิจกรรมด้วยตนเอง ณ สำนักงานคอมพิวเตอร์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 10