Teerawat Kitngam

Teerawat Kitngam


Website URL:

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(หลักสูตร 12 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการทางภาษา 1 ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ รับจำนวน 40 คนเท่านั้น

สนใจสมัครร่วมโครงการได้ที่ <สมัครอบรม>

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560


หมายเหตุ นักศึกษาที่ร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การอบรม จะได้รหัสกิจกรรม ฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 077913330

     ด้วยสำนักนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ดำเนินการให้การเปิดซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจร้านถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานีนั้น

     สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอยกเลิกการเปิดซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจร้านถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ของสำนักจัดการทรัพย์สิน เนื่อจากมีการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ในอาคารเฉลิมพระเกี่ยรติ 84 พรรษา เพื่อเป็นลานเอนกประสงค์ให้นักศึกษาใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมวิชาการและสันทนาการต่อไป 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 10