Teerawat Kitngam

Teerawat Kitngam


Website URL:

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ที่จะให้เช่าร้านค้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อประกอบธุรกิจประเภท ร้ายถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ บริเวณชั้น 1 ขนาดพื้นที่ 5*6 เมตร จำนวน 1 พื้นที กำหนดราคากลางค่าเช่าพื้นทีเดือนละ 2,500 บาท

         ตามที่สถาบันภาษา  ได้จัดอบรมโครงการ “พัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  และปรากฏว่ามีนักศึกษาจำนวนหนึ่ง ไม่เข้ารับการอบรม หรือเข้ารับการอบรมแต่ไม่ได้ทดสอบหลังเรียน ซึ่งถือว่าไม่ครบถ้วนตามกระบวนการอบรม นั้น   ทั้งนี้ สถาบันภาษา ขอแจ้งให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้
     1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้ารับการอบรม
        1.1 ติดต่อศูนย์ภาษา เพื่อรับหนังสือและไปศึกษาด้วยตนเอง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  ณ สำนักงานสถาบันภาษา ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

     2. สำหรับนักศึกษาที่เข้าอบรมและไม่ได้ทดสอบหลังเรียน
         2.1 ให้ติดต่อศูนย์ภาษา เพื่อลงชื่อสอบ

    3 การทดสอบในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00-17.00 น.  ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
       ดาวน์โหลด ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ [PDF File]

    4 สำหรับนักศึกษาที่อบรมและสอบหลักเรียนไปแล้วนั้นสามารถตรวจสอบคะแนนสอบได้ที่ สำนักงานสถาบันภาษา ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ในวัน เวลา ราชการ
      

สถาบันภาษา 077 913338
แก้ไขข้อมูล 15 กรกฎาคม 2558

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 10