SRU Book Store ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน ให้บริการต่างๆ ดังนี้
  • ศูนย์จำหน่ายที่ระลึกและศูนย์หนังสือเครือข่ายสำนักพิมพ์จุฬาฯ
  • จำหน่ายหนังสือ ตำรา วารสาร ในเครือข่ายศูนย์หนังสือจุฬา
  • จำำหน่ายสินค้าที่ระลึก / ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 500 รายการ
  • จำทำแค็ตตาล็อคสินค้า เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • บัตรสมาชิก SRU MEMBER CARD