ปรัชญา

สร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

ค่านิยมหลักองค์กร

สร้างปัญญาศรัทธาความดี

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

มุ่งส่วนรวม มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน

คุณลักษณะบัณทิต

1. มีความเสียสละ จิตอาสา
2. มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตร
3. มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม และมีความมุ่งมั่น
4. มีจริยธรรมในวิชาชีพ
5. ผู้ใฝ่รู้ สู้งานหนัก


วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)

ซื่อสัตย์ชัดเจนเป็นธรรมอาทรร่วมแรงร่วมใจ

Clean มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งทั้งกลไกการบริหารและระดับบุคคล
Clear มีความชัดเจนในการดำเนินภารกิจทุกคนเห็นเป้าหมายและแนวทางตรงกัน
Fair มีความยุติธรรมเป็นธรรมกับทุกคนทุกภาคส่วน
Care คำนึงถึงวิถีความเป็นมนุษย์ของบุคลากรทุกคนทุกระดับเอาใจใส่เอื้ออาทรกันและกันมุ่งเน้นให้ทุกคนมีความสุข
Share ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ร่วมใจร่วมทุ่มเทและร่วมแบ่งปันผลใดๆอันเกิดขึ้นจากการกระทำร่วมนั้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สามารถเรียนรู้คิดเป็นทำเป็นมีศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัยได้รับการยอมรับในด้านการส่งเสริมความรู้สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมและต่อยอดการดำเนินการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาและปรับปรุงการ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2563 ดังนี้

นโยบายที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
นโยบายที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
นโยบายที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
นโยบายที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
นโยบายที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล

นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Policy and Direction of University)

การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แท้จริง
ดังความต่อไปนี้

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำที่น้อมนำพระราชปณิธานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบในการประกอบพันธกิจสู่การเป็นพลังทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้การให้โอกาสกับทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม”
นัยของวิสัยทัศน์นี้ประกอบด้วย 9 คำสำคัญ

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำ
2) พระราชปณิธาน
3) เศรษฐกิจพอเพียง
4) พันธกิจ
5) พลังแผ่นดิน
6) การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
7) การมีส่วนร่วม
8) การให้โอกาส
9) ทั่วถึงและเท่าเทียม


เพื่อให้วิสัยทัศน์บรรลุได้จริงนัยของคำสำคัญ 9 คำนี้ได้สะท้อนออกมาในรูปของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินอันเป็นยุทธศาสตร์หลักซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอีก 10 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์พันธกิจและหลักการสำคัญของยุทธศาสตร์หลักจึงกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน10ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่1 การปฏิรูปการเรียนการสอน (Learning Methodology Reform)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา (Student Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Reform)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร(Staff Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (PPCP: Public-Private-Community-Partnership)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อพันธกิจ (Financing& Allocation System)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 อุดมศึกษาดิจิตอล (Digital Higher Education)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การจัดการศึกษาวิเทศพันธกิจ (Outbound/Frontier Education)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปฏิรูประบบธรรมภิบาลและการบริหารจัดการ (The Reform of Management)
ยุทธศาสตร์ที่10 การจัดการศึกษาสำหรับคนทั้งมวล (Education for All, All for Education)


พันธกิจ (Mission)

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น