ปรัชญา

สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ค่านิยมหลักองค์กร

สร้างปัญญาศรัทธาความดี

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

มีคุณธรรม นำปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน

คุณลักษณะบัณทิต

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน
3. มีจิตอาสา และมีความเสียสละ
4. เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิงแวดล้อม

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)

ซื่อสัตย์ชัดเจนเป็นธรรมอาทรร่วมแรงร่วมใจ

Clean มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งทั้งกลไกการบริหารและระดับบุคคล
Clear มีความชัดเจนในการดำเนินภารกิจทุกคนเห็นเป้าหมายและแนวทางตรงกัน
Fair มีความยุติธรรมเป็นธรรมกับทุกคนทุกภาคส่วน
Care คำนึงถึงวิถีความเป็นมนุษย์ของบุคลากรทุกคนทุกระดับเอาใจใส่เอื้ออาทรกันและกันมุ่งเน้นให้ทุกคนมีความสุข
Share ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ร่วมใจร่วมทุ่มเทและร่วมแบ่งปันผลใดๆอันเกิดขึ้นจากการกระทำร่วมนั้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่สากล ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สามารถเรียนรู้คิดเป็นทำเป็นมีศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัยได้รับการยอมรับในด้านการส่งเสริมความรู้สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมและต่อยอดการดำเนินการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาและปรับปรุงการ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560-2563 ดังนี้

นโยบายที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
นโยบายที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
นโยบายที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
นโยบายที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
นโยบายที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล

นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Policy and Direction of University)

การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แท้จริง
ดังความต่อไปนี้

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำที่น้อมนำพระราชปณิธานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบในการประกอบพันธกิจสู่การเป็นพลังทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้การให้โอกาสกับทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม”
นัยของวิสัยทัศน์นี้ประกอบด้วย 9 คำสำคัญ

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำ
2) พระราชปณิธาน
3) เศรษฐกิจพอเพียง
4) พันธกิจ
5) พลังแผ่นดิน
6) การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
7) การมีส่วนร่วม
8) การให้โอกาส
9) ทั่วถึงและเท่าเทียม


เพื่อให้วิสัยทัศน์บรรลุได้จริงนัยของคำสำคัญ 9 คำนี้ได้สะท้อนออกมาในรูปของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินอันเป็นยุทธศาสตร์หลักซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอีก 10 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์พันธกิจและหลักการสำคัญของยุทธศาสตร์หลักจึงกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน10ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่1 การปฏิรูปการเรียนการสอน (Learning Methodology Reform)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา (Student Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Reform)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร(Staff Development)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (PPCP: Public-Private-Community-Partnership)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อพันธกิจ (Financing& Allocation System)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 อุดมศึกษาดิจิตอล (Digital Higher Education)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การจัดการศึกษาวิเทศพันธกิจ (Outbound/Frontier Education)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปฏิรูประบบธรรมภิบาลและการบริหารจัดการ (The Reform of Management)
ยุทธศาสตร์ที่10 การจัดการศึกษาสำหรับคนทั้งมวล (Education for All, All for Education)


พันธกิจ (Mission)

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น