ปรัชญา

สร้างปัญญา ศรัทธาความดี

ค่านิยมหลักองค์กร

SRU สร้างปัญญา ศรัทธาความดี

S คือ Spirit (จิตมุ่งมั่น) และ Speed (ความเร็ว)
R คือ Responsibility (รู้รับผิดชอบ) และ Rethink (ความคิดใหม่)
U คือ Unity (เป็นหนึ่งเดียว) และ Utility (มีประโยชน์)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ทีี่ 2 : พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่ภายใต้หลักธรรมภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของมหาวิืทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงมีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการดังนี้

  • ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางด้านความรู้ในสาขาที่ศึกษามีระบบคิดที่ดี มีจริยธรรมในวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความเป็นไทย

  • เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

  • วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

  • บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

  • เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำชุมชน ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

  • ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น