ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2497 สมรสกับ
ผศ.จิระรัตน์ คุปต์กาญจนากุล (สิทธิชัย) อดีตคณบดี คณะครุศาสตร์ 2 วาระ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ (เกษียณก่อนกำหนด)
มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ นายขจรศักดิ์ คุปต์กาญจนากุล สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขา International
Political and Economy (IPE) ณ University of Birmingham ประเทศ อังกฤษ

          ผศ.ดร.ประโยชน์รับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2520 ณ วิทยาลัยครูเลย เคยดำรงตำแหน่งทางการบริหารดังนี้


พ.ศ. 2523 - 2533
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน   วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2534 - 2535
ผู้อำนวยการโครงการเปิดสอนปริญญา โท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2535 - 2538
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2542 - 2545
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี (เป็นคณดีบัณฑิตวิทยาลัยคนแรก)

พ.ศ. 2546 - 2547
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2548 - 2551
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2552 - 2556
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ด้านประวัติการศึกษา มีดังนี้


ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาหลักสูตรและการสอน จากคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อ พ.ศ. 2531

ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาอุดมศึกษา จากคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อ พ.ศ. 2525

ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขามัธยมศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อ พ.ศ. 2520

          ผศ.ดร.ประโยชน์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 2 ระดับ 6 เมื่อ พ.ศ. 2526 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ7 เมื่อ พ.ศ. 2536 และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 เมื่อ พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ยังเขียน บทความ บทความวิชาการ ตำรา เอกสารประกอบการสอน และผลงานวิจัย อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตการทำงานมีผลงานโดดเด่นมากมาย อาทิ

          • เป็นผู้อำนวยการเปิดสอนปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำให้อาจารย์และบุคลากรในพื้นที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท

          • จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานด้านวิชาการให้กับสำนักส่งเสริม วิชาการ และริเริ่มประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกไปยังโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ เป็นผลให้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาในสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนมาก

          • เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานีและชุมพร โดยให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและจัดการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School based Management : SBM)

          • ขณะดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคนแรก ได้วางระบบการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา และจัดทำแนวทาง ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์เป็นผลให้สถาบันได้เปิดบัณฑิตศึกษาในขณะนั้น มีจำนวน 5 หลักสูตร

          • เป็นประธานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะปานกลาง 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          • เป็นหัวหน้าคณะวิจัยประเมินวัฒนธรรมองค์กร Thai spirit ของบุคลากรทั้งหมดของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อกำหนดแนวทาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของ Thai Spirit

          • ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวางและพัฒนาได้ดำเนินการจัดของบประมาณเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นผลให้ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและจัดการเรียนการสอน และได้รับการจัดสรรงบประมาณติดอันดับ 1 ใน 10 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏติดต่อกัน 5 ปีงบประมาณ

          • ประธานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของภาคใต้จนได้รับการยอมรับและเป็นศูนย์เครือข่ายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

          • ริเริ่มจัดทำโครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยร่วมกัน จัดทำงบประมาณแบบ Matching Fund รวมงบประมาณ 6 ล้านบาท เพื่อวิจัยพัฒนาอาชีพและทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบ้านดอน

          • ริเริ่มนำการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและการจัดทำงบประมาณการเงินแบบ 3 มิติ มาสู่การจัดงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย

          • ร่วมจัดทำโครงการจัดทำผลงานทางวิชาการด้วยระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) เพื่อให้อาจารย์มีศักยภาพทางวิชาการได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปภายใต้ชื่อโครงการ “แม่น้ำสามสาย”

          • ริเริ่มดำเนินการโครงการ "รักษ์แม่ตาปี" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการวิจัยและพัฒนาด้าน การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยองค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสนับสนุนงบประมาณในปีแรก จำนวนเงิน 8 ล้านบาท และปีที่ 2 จำนวน 12 ล้านบาท

          • ริเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุย จำนวน 4 โรงเรียนภายใต้โครงการ "สมุยโมเดล" โดย เทศบาลนครสมุย จัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 ล้านบาท ในปีแรกของโครงการ และจะจัดงบประมาณผูกพันในปีต่อ ๆ ไป