30 Nov 1999

ประกาศเรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ เรื่อง เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดให้นักศึกษายื่นผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษา

โดยให้พิมพ์แบบคำร้องตามไฟล์แนบล่างนี้ กรอกข้อมูลและแนบเอกสารไปส่งที่กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัย
รายละเอียดการผ่อนผันทหาร
คำร้องผ่อนผันทหาร ต้องพิมพ์