18 Oct 2011

มรส.ระดมไอเดียสื่อมวลชน-ผู้ประกอบการ ปรับหลักสูตรนิเทศศาสตร์รับยุคดิจิตอล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระดมความคิดเห็นสื่อมวลชน ผู้ประกอบการ นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ รับมือการสื่อสารยุคดิจิตอล

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรส. ได้จัดเสวนาสำรวจความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยได้เชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและบุคคลในแวดวงสื่อสารมวลชนเข้าร่วมเสวนา เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนนิเทศศาสตรบัณฑิตที่ทันยุคสมัยและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

“หลักสูตรนิเทศศาสตร์ออกแบบขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรให้ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจสื่อสารมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และยุคสมัย ดังนั้นหลักสูตรจึงต้องมีความร่วมสมัย สอดคล้องกับปัจจุบันขณะ แต่พร้อมกันนั้นก็สามารถชี้นำให้เห็นทิศของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ เพื่อตอบสนองตลาดในยุคการสื่อสารด้วยสื่อดิจิตอล ซึ่งเป็นสื่อที่มีพลังและกำลังถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว” อธิการบดี มรส. กล่าว

นายวิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์ หัวหน้าโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เปิดเผยถึงผลการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ว่า ทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนมีความเห็นตรงกันว่า รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรควรเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้และสร้างทักษะผ่านการปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถทำงานได้ทันทีที่จบการศึกษา โดยหลักสูตรต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นจริง

“ผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นตรงกันว่า หลักสูตรที่มีมาตรฐานนั้นต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการบ่มเพาะนักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อสาร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ” นายวิริยะกล่าว