28 Oct 2011

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายเดโช สวนานนท์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี