02 Nov 2011

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ช่วยกันทำความสะอาดมหาวิทยาลัยหลังรับปริญญา

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ช่วยกันทำความสะอาดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔