04 Nov 2011

สภานักศึกษามรส.จัดโครงการสภานักศึกษาสัมพันธ์ ร่วมอนุรักษ์และดูแลต้นน้ำพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) นำโดยนายอยับ ซาดัดคาน ประธานสภานักศึกษา จัดโครงการสภานักศึกษาสัมพันธ์ โดยร่วมกับหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ นำตัวแทนนักศึกษากว่า ๕๐ คน ไปร่วมอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ สร้างเสริมภาวะผู้นำและการอยู่ร่วมกัน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ