09 Nov 2011

มรส.ร่วมสร้าง ‘สมัชชาการศึกษาสุราษฎร์ฯ’ ดึงทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาชาวใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมสร้าง “สมัชชาการศึกษาสุราษฎร์ธานี” ดึงทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภูมิภาคใต้ ต่อยอดสู่การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) มีการประชุมสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๔๐ คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาคประชาชน ภาครัฐ นักวิชาการ สภาเยาวชน สภานักเรียน สภานักศึกษา และสื่อมวลชน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นโยบายและ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาคนของจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยและระดับชาติต่อไป โดยมีนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “๕ แนวคิดผิดๆ ในระบบการศึกษาไทย”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า แผนจัดการศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนย่อมเป็นแผนการศึกษาที่ ตอบโจทย์ได้อย่างตรงเป้า สามารถพัฒนาคนได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างรอบรู้และมีสติอีกด้วย อีกทั้งสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัดจะสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ หนุนเนื่องไปสู่การนำแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างมี ประสิทธิภาพ
นายธีระยุทธ กล่าวต่อไปว่า นโยบายการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษาประกอบด้วย ๔ ส่วนด้วยกัน คือ ๑. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในระดับ จังหวัด ๒. การส่งเสริมให้มีสมัชชาการศึกษาในระดับจังหวัด ๓. การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ๔. การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการวิจัยและพัฒนา
“สมัชชาการศึกษาระดับจังหวัดเป็นกลไกสนับสนุนกระบวนการที่ให้ประชาชน หน่วยงานของรัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา รวมทั้งการผลักดันและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในทุกระดับอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม” ผวจ.สุราษฎร์ธานี กล่าว
ด้าน ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดี มรส. กล่าวว่า การประชุมสมัชชาในวันนี้ถือเป็นการร่วมกันของไตรสรณาคมทั้ง ๓ ภาคส่วน คือ ภาคประชาชน ภาคราชการ และภาควิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการมี ส่วนร่วมเป็นสำคัญ
“การปฏิรูปการศึกษาที่ถูกต้องต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม ไม่ใช่เกิดจากคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือรัฐบาล หรือนักการเมือง อีกทั้งการปฏิรูปการศึกษาที่แท้ต้องสามารถสร้างวิธีคิดที่ถูกต้องให้กับคนใน สังคมได้ ทำให้ทุกคนตระหนักว่า การศึกษามิเพียง
จำกัดอยู่ในห้องเรียน หรือโรงเรียน แต่ต้องเปลี่ยนทุกที่ให้เป็นโรงเรียน หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ เพราะกระบวนการในการศึกษาเรียนรู้นั้นไม่เคยหยุดนิ่ง หากเกิดขึ้นตลอดเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่” อธิการบดี มรส. กล่าว