13 Jan 2020

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated High Speed Centrifuge) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง


B__2.pdf