15 Aug 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.)

และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกตรวจสอบรายชื่อ