01 Oct 2020

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด


ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด