02 Oct 2020

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประติมากรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


_1739.pdf