02 Oct 2020

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หน่วยบริการวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


_1741.pdf