02 Nov 2020

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


248900.pdf