13 Nov 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรม 1.8 พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชอาหารให้ได้มาตรฐานทางการเกษตรที่ดี (พื้นที่ภูริน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรม 1.8 พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชอาหารให้ได้มาตรฐานทางการเกษตรที่ดี (พื้นที่ภูริน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรม 1.8 พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชอาหารให้ได้มาตรฐานทางการเกษตรที่ดี (พื้นที่ภูริน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง