18 Nov 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศาสตร์การศึกษาปฐมวัยด้วยการเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


0015_2.pdf