18 Nov 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


_ISO9001_1.pdf