04 Dec 2020

ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)