08 ม.ค. 2021

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 82 ตำบล ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้กำหนดให้รับสมัครบุคคลจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบในบางตำบลและบางตำบลยังไม่มีผู้สม้ครเข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้รับรู้การเปิดรับสมัครและมีส่วนรวมในโครงการนี้มากยิ่งขึ้น จึงขยายวันรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศฯ เดิมทุกประกาศ ตามประกาศที่แนบ กดที่นี้เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

เปิดรับสมัครกว่า 1,640 อัตรา

 • ประชาชนทั่วไป 410 อัตรา
 • บัณฑิตจบใหม่ 820 อัตรา
 • นักศึกษา 410 อัตรา

โดยมีรายละเอียดการสมัครโดยสังเขปดังนี้

1) ประชาชนทั่วไป (5 อัตรา /ตำบล)

 • เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง และที่ว่างงาน
 • ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

2) บัณฑิตจบใหม่ (10 อัตรา/ตำบล)

 • เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา
 • มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานและว่างงาน
 • มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างดี
 • ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

3) นักศึกษา (5 อัตรา/ตำบล)

 • เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ- มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน
 • มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office, e-mail และ Social media ได้ดี
 • ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

จึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ที่มีความสนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร 077-913333 ต่อ 6602 ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร 062-989-5982

นางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว นักวิชาการศึกษาโทร 0633562225 ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>https://socialengineer.sru.ac.th/