08 Jan 2021

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๓๕ เครื่อง