29 ม.ค. 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลิงค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/1qnzhcU3vUlmp2OWqGqQTZtpX7Ejm2cVM/view

หมายเหตุ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการจ้างงานตามวัน เวลา และสถานที่ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป ผ่านเว็ปไซต์ www.sru.ac.th. , Facebook กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเพจ U2T SRU