11 ก.พ. 2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สอนโดย ดร.อัญชลี แสงอาวุธ สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ให้กับนักศึกษาปฐมวัยจำนวน ๒ กลุ่มเรียน

โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดความรู้ในด้านประวัติท่านพุทธทาส สถานที่สำคัญในสวนโมกขพลาราม และหลักธรรมคำสอนท่านพุทธทาส พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการประวัติและผลงานท่านพุทธทาสและบริเวณอาคารท่องเที่ยววัฒนธรรม พุทธทาสธรรมโฆษณ์ ศึกษาภาพวาดปริศนาธรรมเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการท้องถิ่น รวมถึงการต่อยอดผลิตสื่อการสอน ให้เหมาะกับเด็กปฐมวัย

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม