15 Feb 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม


เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบบางตำบลและยังไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศเดิมทุกประกา

โดยขยายวันรับสมัครในเฉพาะบางตำบลที่มีการจ้างงานไม่ครบจำนวน


รับสมัครผ่านเว็ปไซต์
https://socialengineer.sru.ac.th/

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564

คลิกลิงค์ประกาศรับสมัครด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/1zTxN0RUIJk9UmVdeGiaTBXZIefrVYu75/view