16 Feb 2021

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2543 ที่จะเข้ารับการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ปี 2564

ข้อปฏิบัติ

  1. นักศึกษาต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ทุกปี ตามที่กำหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จนกว่าจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษา
  2. กรณีนักศึกษาไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะมีความผิดฐานขาดการตรวจเลือกฯ ตามกฎหมาย มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และถูกกำหนดให้เป็นทหารโดยไม่มีสิทธิจับสลากตรวจเลือกทหารในปีถัดไปทันที
  3. นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันฯ ในปีที่เข้าตรวจเลือกฯ ปีแรกแล้ว ปีต่อไปไม่ต้องยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ อีก แต่ต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกตามข้อ 1 ในวันตรวจเลือกฯ ทุกปี
  4. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ลาออก พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรืออายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ จะต้องแจ้งต่อสัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาทหารทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา ลาออก พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรืออายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ เพื่อที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในคราวต่อไป หากไม่แจ้งจะมีความผิดตามกฎหมาย มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 25497
  5. นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ภายในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การขอผ่อนผันฯ หากนักศึกษาจับได้สลากใบแดงและถูกตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการจะไม่มีสิทธิในการขอผ่อนผันเพื่อลาศึกษาต่อทุกกรณี และต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำทันที
  6. หากนักศึกษาได้ยื่นผ่อนผันฯไว้กับมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อ ให้รีบแจ้งกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 25 กุมภา่พันธ์ เท่านั้น
  7. สอบถามข้อสงสัย รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม โทร.085-538-2507