24 Feb 2021

“SRU On Tour” ตะลอนทัวร์ไปกับสื่อสารองค์กร … หวังสร้างสื่อบุคคล “ถามได้ตอบได้” ร่วมสร้างภาพลักษณ์ทุกมิติแก่องค์กร

 “เพราะทุกคนคือส่วนสำคัญขององค์กร … ร่วมเป็นสื่อบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยงานสื่อสารองค์กร (สสอ.) จัดโครงการ “SRU On Tour” หวังสร้างสื่อบุคคลร่วมเป็นสื่อกลาง“ถามได้ตอบได้” การสื่อสารข้อมูลขององค์กรเพื่อถ่ายทอดผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางตามที่องค์กรกำหนด นำเยี่ยมชมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอย่างใกล้ชิดแบบ Exclusive ครอบคลุมทุกมิติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน กล่าวว่า การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมั่นคงบุคลากรในองค์กรต้องร่วมขับเคลื่อนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการจัดการองค์กร เช่น ด้านนโยบาย พันธกิจ ตลอดข่าวสารกิจกรรมต่างๆ           ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและมีความหลากหลาย จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นสื่อบุคคลจึงได้สร้างให้บุคลากรภายในองค์กรร่วมเป็นสื่อบุคคล ให้เป็นสื่อกลางและช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรไปสู่บุคคลภายนอก ได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารการดำเนินงานการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยวิธีการนําเสนอข้อมูลโดยตรงให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกรูปแบบอย่างถูกต้อง ทันเวลา และเหมาะสม ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด สนับสนุน นโยบายและการดําเนินงานขององค์กร และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรให้เกิดขึ้น ขับเคลื่อนองค์กรตรงตามเป้าหมายที่กำหนดและครอบคลุมทุกมิติต่อไป

 สำหรับโครงการ “SRU On Tour” ตะลอนทัวร์ไปกับสื่อสารองค์กร ดำเนินงานโดยงานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ได้มีการนำบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างการรับรู้ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพราะบุคลากรแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่าง และอาจไม่รู้จักหน่วยงานภายในอย่างครอบคลุม ซึ่งได้มีกำหนดการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

📌 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เยี่ยมชม 👉 บัลลังก์ความยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ ⚖️ ห้องคลอดพร้อมรัก 🤰คณะพยาบาลศาสตร์ 🎨 หอศิลป์ศรีวิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

📌 วันที่ 3 มีนาคม 2564 เยี่ยมชม 👉 ความก้าวหน้าศาสตร์ของครู 🖌️ คณะครุศาสตร์ ⚗️ชมบรรยากาศความสูงชั้นที่ 11 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 🧪 ชมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

 •

📌 วันที่ 10 มีนาคม 2564 เยี่ยมชม 👉 สตูดิโอ 🎬 สาขานิเทศศาสตร์ ห้องลงทุนทางการเงิน 💵 คณะวิทยาการจัดการ 📽️ ห้องถ่ายทอดสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย 🎧 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 🎞️ห้อง Mini Theater พร้อมฉายหนัง และ หนังสือ 📲 Digital หอสมุดกลาง

📌 วันที่ 17 มีนาคม 2564 เยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุ 🙏✨ เหมือนยกวัดสวนโมกขพลารามมาไว้ในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง พิพิธภัณฑ์โบราณสถานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 🗿 ชมศูนย์เพื่อนใจ To be N.1 และปิดท้ายชมศูนย์จิตอาสา 💞

ผู้สนใจเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หน่วยงาน คณะ สามารถติดต่อได้ที่งานสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร 077-913333 หรือ เพจเฟซบุ๊ค สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

https://www.facebook.com/ccd.sru.ac.th/

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน/ภาพ

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว

เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ /ออกแบบกราฟฟิก

สมยศ นุ่นจำนงค์ /ถ่ายภาพ

#สื่อสารองค์กรมหาวิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี