04 Mar 2021

งานประกันคุณภาพฯ มรส. สร้างความรู้ความเข้าใจ “แนวทางการจัดการความรู้เชิงรุก” เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการจัดการความรู้เชิงรุก เพื่อนำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายในแผนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรเป็นการนำความรู้มาใช้พัฒนาขีดความ สามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมาย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร เมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีอาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการการศึกษา นายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และนางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

กนกรัตน์ ศรียาภัย / ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร /รายงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา /ภาพ

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี