04 Mar 2021

สสอ.มรส. ร่วมจัดบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ในกิจกรรม open house

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยงานสื่อสารองค์กร (สสอ.) ร่วมจัดบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ในกิจกรรม open house ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ระดับสายวิชาชีพ ปวช. และปวส. อีกทั้งยังมีโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มาร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา โดยสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองสู่โลกอาชีพและตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง ระหว่างวันวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับความสนใจจากนักเรียนในการเยี่ยมชมบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างดียิ่ง

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sru.ac.th
:
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี