04 Mar 2021

“SRU On Tour” ตะลอนทัวร์ไปกับสื่อสารองค์กร เส้นทางที่ 2 เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และศูนย์วิทย์

หวังสร้างสื่อบุคคล “ถามได้ตอบได้” ร่วมสร้างภาพลักษณ์ทุกมิติแก่องค์กร
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
“เพราะทุกคนคือส่วนสำคัญขององค์กร … ร่วมเป็นสื่อบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยงานสื่อสารองค์กร (สสอ.) จัดโครงการ “SRU On Tour” หวังสร้างสื่อบุคคลร่วมเป็นสื่อกลาง “ถามได้ตอบได้” การสื่อสารข้อมูลขององค์กรเพื่อถ่ายทอดผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางตามที่องค์กรกำหนด นำเยี่ยมชมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอย่างใกล้ชิดแบบ Exclusive ครอบคลุมทุกมิติ เส้นทางที่ 2 ร่วมเยี่ยมชม อาคารคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิทย์ พร้อมทำกิจกรรมการต้อนรับจากแต่ละคณะ เช่น พอกไข่เค็ม การวัดระดับการได้ยินของเสียง ประสิทธิภาพของหู การเยี่ยมชมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
เริ่มต้นเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ ซึ่งได้ทำการย้ายอาคารสถานที่ตั้ง ณ ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 6 ชั้น มีลักษณะเป็นวงกลม มีห้องสำคัญภายในคณะ ได้แก่ ห้อง Smart Classroom ห้อง Mini Studio ห้อง Microteaching ห้อง Innovation ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องฝึกทักษะการฟังภาษาต่างประเทศ (Mini Theater) 20 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ (ห้องภาพพิมพ์,ห้องปั้น)ห้องปฏิบัติการดนตรี ห้องสมุดวิชาชีพครู ห้องวิจัย ห้องวารสาร ห้องประชุมครุพัฒน์ 400 ที่นั่ง ห้องประชุมรวงผึ้ง 80-100 ที่นั่ง ห้องประชุมกัลยาณมิตร 50-60 ที่นั่ง ห้องประชุมพิกุลทอง 20 ที่นั่ง 2 ห้อง ห้องอบรมสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดการบริการอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนแก่อาจารย์และนักศึกษาอย่างครบครัน
ต่อมาคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการต้อนรับด้วยห้อง Creative Learning ที่ผลักดัน ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการกระบวนเรียนรู้ ได้มีการสร้างนวัตกรรมแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง สำหรับอาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีจำนวน 11 ชั้น พร้อมอาคารย่อยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่แยกตามสาขาต่างๆ พร้อมนี้ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมวัดระดับการได้ยินของเสียง ประสิทธิภาพของหู กิจกรรมสาขาสัตวศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้กระบวนการ วิธีการ พอกไข่เค็ม ซึ่งเป็นไข่เป็ดจากการเลี้ยงเป็ดโดยนักศึกษาในสาขา ในวิธีการเลี้ยงด้วยอาหารจากธรรมชาติ และมีการจัดจำหน่าย ไข่เป็ด ไข่ไก่ เนื้อเป็ด เนื้อไก่สด อีกด้วย
ปิดท้ายการศึกษาดูงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำเส้นทางที่ 2 ด้วยการเยี่ยมชมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเข้ารับการประเมินในขอบเขตการให้บริการทดสอบตัวอย่างน้ำ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอวิธีการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ เช่น ระบบบริหารงาน ขั้นตอนการทดสอบตัวอย่าง การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ การบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
สำหรับโครงการ “SRU On Tour” ตะลอนทัวร์ไปกับสื่อสารองค์กร ดำเนินงานโดยงานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ได้มีการนำบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างการรับรู้ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพราะบุคลากรแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่าง และอาจไม่รู้จักหน่วยงานภายในอย่างครอบคลุม จึงจัดให้มีการเยี่ยมชมหน่วยงานคณะต่างๆ มาตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เยี่ยมชม บัลลังก์ความยุติธรรม ศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ ห้องคลอดพร้อมรัก คณะพยาบาลศาสตร์ หอศิลป์ศรีวิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2564 เยี่ยมชม ความก้าวหน้าศาสตร์ของครู คณะครุศาสตร์ ชมบรรยากาศความสูงชั้นที่ 11 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
และมีกำหนดการเพิ่มเติมในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เยี่ยมชม สตูดิโอ สาขานิเทศศาสตร์ ห้องลงทุนทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ห้องถ่ายทอดสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง Mini Theater พร้อมฉายหนัง และ หนังสือ Digital หอสมุดกลาง
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุ เหมือนยกวัดสวนโมกขพลารามมาไว้ในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง พิพิธภัณฑ์โบราณสถานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชมศูนย์เพื่อนใจ To be No.1 และปิดท้ายชมศูนย์จิตอาสา

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ /ถ่ายภาพ

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี