05 Mar 2021

มรส. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งไสไช อ.ไชยา จ.สฎ. สู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างยังยืน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งไส ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งไสไช ท้องที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่านี้ เนื้อที่ 3,296 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา เพื่อดำเนินการพัฒนาสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างยังยืนในรูปแบบ “วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ้ายทอดสู่ภาคการผลิต ภาคประชาน และองค์กรภาครัฐ โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ร่วมกับผู้บริหารภาครัฐ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ /ภาพ

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี