08 Mar 2021

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 – 21 มีนาคม 2564