15 Mar 2021

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ *(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๓๕ เครื่อง