18 Mar 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บข้อมูลท้องถิ่นด้านศิลปกรรม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพุนพิน อำเภอท่าฉาง อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง