29 Mar 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์มาลงทะเบียน ในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี:คลิกลิงก์ประกาศรายชื่อ

ดาวน์โหลดรายชื่อ