31 Mar 2021

ผู้บริหารและคณาจารย์ มรส. เข้าหารือเตรียมการเปิดหลักสูตรและการวิจัยด้านนวัตกรรมการให้บริการเชิงสุขภาพของผู้ประกอบการโรงแรมอ่าวไทยตอนบน เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจในยุค New Normal (เกาะสมุย-เกาะพงัน-ดอนสัก-บ้านดอน-ตาขุน-ขนอม-ชุมพร)

(30 มีนาคม 2564) ที่ผ่านมา ผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (มรส.) นำโดย ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (เกาะสมุย) และ ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหารรุ่น 1 (Wellness Hotel for Executive) และการแถลงข่าว “แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพรองรับแผนการเปิดประเทศและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจอันดามัน-อ่าวไทย” ณ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (มอ.ภูเก็ต)

ดร.นรา พงษ์พานิช กล่าวว่า ที่มาของโครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศและการพื้นฟูเศรษฐกิจอันดามัน-อ่าวไทย เพื่อสนับสนุนภาคใต้เป็น “ศูนย์กลางการให้บริการเชิงสุขภาพของเอเชีย” (Wellness of Asia) ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายสุขภาพแห่งชาติของรัฐบาล โดยมีผู้บริหารโรงแรมในภูเก็ตและเกาะสมุย 120 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นเวลา 145 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรม 4 เดือน นับจากเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อมุ่งสู่การยกระดับสมรรถนะทั้ง up skill และ new skill ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สาธารณสุข การแพทย์แผนไทย สังคมเป็นสุข และดิจิทัลเฮลท์ ภายใต้การบูรณาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต สำนักงานกฎบัตรไทย ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทะเลอันดามันและอ่าวไทย ร่วมทั้งคณาจารย์ของ มรส. ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ (คณะทำงาน) สำหรับกลุ่มเป้าหมายในช่วงปี 2564 ที่จะเริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะพุ่งเป้าไปยังกลุ่มลูกค้าชาวไทย และนับจากเดือนมกราคม 2565 จะเปิดขายแพกเกจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวต่างชาติ ซึ่งตามแผนปฏิบัติการในช่วงของแผนระยะ 3 ปี (2564-2566) คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่โรงแรมจำนวน 250 โรง ไม่น้อยกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการหารือในที่ประชุมกลุ่มย่อยโดยมีท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณธีระยุทธ์ เอี่ยมตระกูลเป็นประธานในการการหารือดังกล่าว ได้มีมติเบื้องต้นให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เช่น มรส. มอ.ภูเก็ต กรรมการกฎบัตรไทย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) อำเภอเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย ผู้ประกอบการโรงแรมอ่าวไทยตอนบน (เกาะสมุย-เกาะพงัน-ดอนสัก-บ้านดอน-ตาขุน-ขนอม-ชุมพร) กิจการการบิน และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรและการวิจัยด้านนวัตกรรมการให้บริการเชิงสุขภาพของผู้ประกอบการโรงแรมอ่าวไทยตอนบน เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจในยุค New Normal ต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา ภาพ/ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน

#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Facebook Fanpage  :  สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/ccd.sru.ac.th/