27 Apr 2021

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 1/2564จากเดิมมีกําหนดจัดสอบในวันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2564 นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) จึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 1/2564 ดังรายละเอียดในประกาศ

CLICK * อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2564