12 ต.ค. 2021

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง