10 มิ.ย. 2022

สวพ. หนุนเสริมความรู้เกี่ยวกับ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.20 – 16.30 น. ประชุมออนไลน์ โปรแกรม webex meetings

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 1) รศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) ผศ.ดร.ณภัควรรต บัวทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4) ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5) ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครในการดำเนินการวิจัยต่อไป