20 มิ.ย. 2022

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ร้านค้า