04 ก.ค. 2022

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภุฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดที่พักอาศัย สำนักจัดการทรัพย์สิน