18 ก.ค. 2022

ประกาสสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาสผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ อาคารแสดงสินค้า ซอย 1