02 ส.ค. 2022

มรส. เข้าร่วม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แทนรักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” หรือ Thailand Research Expo 2022 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

อีกทั้งผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายรายงานผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี นำผลผลิตจากงานวิจัยร่วมจัดแสดงภาคนิทรรศการ ประกอบด้วย นำเสนองานวิจัยต่อยอดจากโครงการ U2T เรื่องฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย และการยกระดับผลิตภัณฑ์ผงกล้วยน้ำว้าดิบที่พัฒนาท้องถิ่นช่วยกลุ่มเกษตรกร ของ ดร. ชวนพิศ เรืองจรัส สู่การพัฒนางานวิจัยควบคู่กัน “การแปรรูปแป้งกล้วยน้ำว้าดิบ และการยกระดับผลิตภัณฑ์ผงกล้วยน้ำว้าดิบ” อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ของ ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี