03 ส.ค. 2022

มรส. ร่วมลงนาม MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ ผศ.ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022) ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก รัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช.

ผศ.ดร.นรา พงษ์พานิช กล่าวว่า จากความเป็นมาที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในการดำเนินโครงการเรื่อง “โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา เชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” ในปี 2564 ที่ผ่านมา จึงเกิดการทำ MOU ในครั้งนี้ เพื่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยการบูรณาการเชื่อมโยงร่วมกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานผู้ผลิตองค์ความรู้การวิจัย หน่วยงาน ภาคปฏิบัติที่ทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้และกลุ่มเป้าหมายในการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณภาพชีวิตและสังคมท้องถิ่นไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และการเสวนา เรื่อง “Co-Creation รวมพลังงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อพื้นที่และท้องถิ่น” ซึ่งมีวิทยากรเสวนาโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.วช. นายสลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันพระราชดำริ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.นงรัตน์ อิสโร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ