12 ก.ย. 2022

ประกาศสำนักจัดการท รัพย์ สิน มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก ขนาด ๖๐๐ มิลลิเมตร ติดฉลากราชพฤกษ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง